Menu
Přírodní park Berounka
PŘÍRODNÍ PARK
BEROUNKA

Ochrana

Omezení využití území

(1) Bez předchozího souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody vydaného dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nelze na území přírodního parku vykonávat činnosti, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz anebo způsobit zničení, poškození nebo rušení dochovaného stavu tohoto území. Mezi tyto činnosti patří zejména:

a) v nezastavěném území umísťování nebo povolování staveb, zařízení nebo výrobků plnících funkci stavby včetně případů, pro které není vyžadováno povolení ani opatření stavebního úřadu, včetně změn jejich dosavadního umístění, vzhledu či funkčního využití,

b) v nezastavěném území zakládání plantáží dřevin1), povolování změn využití území a změn druhu pozemku nad 0,5 ha,

c) v nezastavěném území využívání pozemků ke sportovnímu a rekreačnímu využití, zejména jako tábořiště, kempy, motokrosové dráhy, záchytná parkoviště, a k pořádání hromadných akcí. Volné využívání krajiny plynoucí ze zvláštních právních předpisů2) není dotčeno,

d) vjezd a setrvání motorových vozidel mimo pozemní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody ke kempování a táboření,

e) odstraňování stromořadí, sadů a remízů,

f) provádění těžby hornin a nerostů.

(2)

a) Ustanovení odst. 1 písm. a) tohoto článku se nevztahuje na objekty stávající dopravní a technické infrastruktury. Ustanovení odst. 1 písm. c) tohoto článku se nevztahuje na stávající objekty a činnosti provozované v souladu s platnými právními předpisy.

b) Ustanovení odst. 1 písm. d) tohoto článku se nevztahuje na vjezd vozidel orgánů státní správy, integrovaného záchranného systému, veterinární služby, vlastníků a oprávněných uživatelů pozemků za účelem jejich obhospodařování, a vozidel potřebných pro obranu státu.

 

Berounka

Ochrana

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Partneři